САНААЧИЛГА
ДЕМОКРЕЙЗИ ЗАЛУУСЫН ТӨВ

Тус төв нь хүний эрх, эрх чөлөө, жендэрийн тэгш эрх болон ардчиллын үнэт зүйлсийг эрхэмлэх соёлыг залуусын дунд түгээн төлөвшүүлж, залуусын активизм, хөдөлгөөнийг өрнүүлэн, хувийн хөгжил, иргэний болон ардчиллын боловсрол, бүтээлч оролцоог нь нэмэгдүүлэх зорилготой ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл!

Эвсэл нь хүний эрхийн байгууллагууд, эмэгтэйчүүдийн болон хүүхдийн эрхийн төрийн бус байгууллага (ТББ), хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ТББ, хүүхэд, залуусын өөрийн удирдлагын бүлгүүд, үйлдвэрчний эвлэл, үндэсний болон бэлгийн цөөнхийн ТББ, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ТББ, боловсролын асуудлаар ажилладаг ТББ зэрэг иргэний нийгмийн 34 байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэн ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй
“Эрхийнхээ төлөө гараа өргөцгөөе!” Залуусын аян

“Эрхийнхээ төлөө гараа өргөцгөөе” аян нь Залуусын оролцоонд түшиглэсэн, сонирхолтой, хөгжилтэй, уян хатан арга хэлбэрээр хүний эрх, эрх чөлөө, ардчилал, жендэрийн шударга ёс болон нийгмийн шударга ёсыг эрхэмлэх соёлыг Залуусын дунд түгээн төлөвшүүлж, Залуусын хувийн хөгжил, иргэний боловсрол, бүтээлч оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой 

Дэлгэрэнгүй