Тэргүүлэх чиглэл/Стратеги
monfemnet
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ-1: БОДЛОГО, ИНСТИТУЦИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

Төрийн бодлогыг хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, бодит ардчилал, нийгмийн шударга ёсонд нийцтэй болгоход нөлөөлөх

-Иргэний нийгмийн бодлогын хэлэлцүүлэг, дүн шинжилгээ, нөлөөллийн бие даасан орон зайг бэхжүүлэх (“Эмэгтэйчүүдийн нүдээр” чуулган)

-Эмэгтэйчүүдийн УТ-ийн оролцоо, манлайллыг дээшлүүлэх

-Хүн амын бодлого, ЖТЭ-ийг хангах үндэсний механизм зэрэг асуудлаар нөлөөллийн ажил хийх

monfemnet
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ -2: СОЁЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ

Хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, бодит ардчилал, нийгмийн шударга ёсны үнэт зүйл, хэм хэмжээг эрхэмлэсэн соёлыг түгээх, нийгмийн хандлагыг өөрчлөх

– Эрэгтэйүүд, хөвгүүдийн жендэрийн хэм хэмжээг өөрчлөх (masculinities)

-Эмэгтэйчүүдийн УТ-ийн оролцоо, манлайллыг дээшлүүлэх

-Бэлгийн орон зай, нөхөн үржихүй ба хүний эрх, жендэрийн тэгш эрхийн тухай олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх

monfemnet
СЗ-3: ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНҮҮЛЭХ

Бодлого, институцийн болон соёлын шинэчлэлд нөлөөлөх чадавх бүхий хөдөлгөөн өрнүүлэх

-Залуу эмэгтэйчүүдийн активизмыг хөгжүүлэх

-Залуусын оролцоо, манлайллыг дэмжих

-Эрх мэдлийн цөөнх бүлгүүдийг чадвахжуулах

-Гишүүнчлэлээ хөгжүүлэх

-Иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих

monfemnet
СЗ-4: БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛ

Хүчтэй хөдөлгөөн өрнүүлэх чадавх бүхий сүлжээ болох:

-Зохицуулах албаны ажилтнуудыг чадавхжуулах

-Санхүүгийн тогтолцоог бэхжүүлэх

-Сүлжээний засаглалыг бэхжүүлэх

-Санхүүжилтийг тогтворжуулах