“Эмэгтэй удирдагч сан” ТББ

Эмэгтэй удирдагч сан” ТББ

Байгууллагын товч мэдээлэл:

Эмэгтэй Удирдагч сан нь 2000 онд эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, охид, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр анх байгуулагдсан нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн бус байгууллага.

Эрхэм зорилго: Эмэгтэй Удирдагч Сан нь Эмэгтэй Удирдагч Сан ньжендэрийн тэгш байдлыг хангахад эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг хөгжүүлж, нийгмийн бүх салбар болоод төрийн бүх шатны байгууллагад хүчирхэг, эрх мэдэлжсэн, манлайлагч эмэгтэйчүүдийг бэлтгэх, сургах, чадваржихад хувь нэмрээ оруулна. Эмэгтэйчүүдийн тэгш оролцоог хангаж, сайн засаглалд манлайлалыг сайжруулж, жендэрийн үзэл баримтлал, мэдрэмжтэй хууль эрх зүй, бодлого хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хүний нөөц, чадавх, боломжийг бүрдүүлэн, жендэрийн тэгш байдлын тухай ойлголтыг олон нийтийн амьдрал, гэр бүл, төрийн бодлого, нийгмийн асуудалд тусгахад нөлөөлж, ядуурлыг бууруулж, хүчирхийллийг таслан зогсооход хувь нэмрээ оруулна.

Вэбсайт/фейсбүүкийн линк: https://www.facebook.com/wlfound.mn/

Холбоо барих: womanleaderfound@gmail.com