“Эмэгтэйчүүд амьдрал” ТББ

Эмэгтэйчүүд амьдрал” ТББ

Байгууллагын товч мэдээлэл:

“Өрх толгойлсон, олон хүүхэдтэй, амжиргааны түвшин доогуур, хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийг нийгэмшүүлэх зорилготой. Судалгааны дагуу “хамтын амьдралын тэтгэвэр”-ийн хуулийн дагуу эмэгтэй, эрэгтэйчүүдээ бүрэн оролцуулах

Холбоо барих: jjadiya@yahoo.com