Хил хязгааргүй алхам ТББ


Хил Хязгааргүй Алхам” ТББ

Байгууллагын товч мэдээлэл:

Тус байгууллага нь 2006 онд байгуулагдсан бөгөөд сургалт, сурталчилгаа, мониторинг, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн бус, нийгэмд үйлчилдэг, төрийн бус байгууллага юм.

Алсын хараа:

Нүүдэлчин соёл уламжлал- байгаль орчны шударга ёс

Эрхэм зорилго:

Байгалийн нөөцийн ашиглалт, менежментээс үүдэлтэй, байгаль орчны болон хүний эрхийн зөрчлийг судлах, эдгээр зөрчлөөс сэргийлэх, хамгаалах, засаглалын үйл явцад олон нийтийн оролцооны эрхийг хангах, чадавхыг бэхжүүлэх

Стратегийн үйл ажиллагааны чиглэл: 

  1. Малчдын эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлж,  нүүдэлчин соёл уламжлалыг хамгаалах;
  2. Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийг хөгжүүлж, байгаль орчны шударга ёсыг тогтоох
  3. Ардчилсан оролцоог баталгаажуулж, сайн засаглалыг бэхжүүлэх

Вэбсайт/фейсбүүкийн линк: Хил Хязгааргүй Алхам Тбб | Facebook

Холбоо барих: swb.ngo@gmail.com