Ази Номхон Далайн Бүсийн ИНБ-ын форум болон Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссын 68 дугаар чуулганы Ази, Номхон далайн бүсийн зөвлөлдөх уулзалтад оролцлоо
Бүс нутгийн бүх улс орнууд ТХЗ# 3 (Эрүүл мэндийг дэмжих) болон ТХЗ#5 (Жендэрийн тэгш байдлыг хангах) зорилтуудыг биелүүлэхэд ахиц дэвшил гаргаж байгаа боловч хэрэгжилт улс орнуудын ялгаатай нийгмийн бүлгүүд хооронд болон улс орнуудэд эрс тэгш бус байна. Иймд МОНФЕМНЕТ Үндэсний сүлжээ нь Ази Номхон Далайн Бүсийн ИНБ-ын форум болон Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссын 68 дугаар чуулганы Ази, Номхон далайн бүсийн зөвлөлдөх уулзалтад оролцож,
– Бүс нутаг дахь ИНБ-тай дээрх зорилгоор хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, харилцан суралцах орон зайг өргөжүүлж,
– Эмэгтэйчүүд, охидыг ядууруулж буй тогтолцооны бүтцийн талаар илүү сайн ойлголттой болж,
– Эмэгтэйчүүд, охидыг эдийн засгийн оролцооны бүх түвшинд оролцох боломжоор хангаснаар тэднийг эрх мэдэлжүүлэх, жендэрийн ядуурлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн механизмыг хэрхэн бий болгож, дэмжих зэрэг өргөн хүрээний асуудлаар хамтдаа зөвлөлдөж, бүс нутгийн нөлөөллийн стратегийг тодорхойлоход дуу хоолойгоо нэгтгэлээ.
Бидний зорилго бол бүс нутагтаа #Жендэрийн тэгш байдал ба #ТХЗ-д хүрэх үйл ажиллагааг хурдасгахад хувь нэмэр оруулах явдал юм.
Although all the countries in the region are progressing towards achieving Gender Equality areas, especially SRHR targets from SDG#3 ( Promote health and well-being) and SDG#5 (Achieve Gender Equality), there are stark inequalities between social groups within the countries and also across countries. Thus, here at the Asia-Pacific CSO Forum and AP Regional Consultation ahead of the 68th session of the Commission on the Status of Women (#CSW68),
MONFEMNET National Network with all regional CSOs have been convening to consult and raise dialogues on a broad agenda, including:
• Fostering a better understanding of the systemic structures keeping women and girls in poverty.
• Exploring economic and social policies that focus on the realization of the needs and rights of all for the eradication of gendered poverty.
• Assessing current financing gaps for addressing gendered poverty and considering how to create and promote gender-sensitive financing mechanisms.
Our shared goal is to accelerate action towards achieving #GenderEquality & #SDGs in the region.