Ази Номхон Далайн Бүсийн ИНБ-ын форумд оролцож, бүс нутгийн тэргүүлэх чиглэлүүд, бүс нутаг, олон улс дахь хамтын нөлөөллийн бодлогыг тодорхойлж, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулж байна
We are here at the Asia Pacific Regional CSW68 CSO Forum in Bangkok, Thailand, with @unwomenasia, @apwld, @APWWnews, @AsiaPacAlliance, and @FWRM1 to identify regional priorities and put forth recommendations at the Asia Pacific Regional Consultation on CSW68 and throughout the #CSW68 themed as “Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective”. 49 CSO representatives from 22 countries are convening in this regional event.
МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь
➡️Ази Номхон далайн НҮБ Эмэгтэйчүүд (UN Women Asia and the Pacific),
➡️Ази Номхон далайн бүсийн эмэгтэйчүүд, хууль эрх зүй, хөгжлийн форум (APWLD – Asia Pacific Forum on Women, Law and Development),
➡️Asia-Pacific Women’s Watch (@APWWnews),
➡️Asia Pacific Alliance (@AsiaPacAlliance); and
➡️Фижи Эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөөх хөдөлгөөн (@FWRM1)-өөс хамтран зохион байгуулж буй Ази Номхон Далайн Бүсийн ИНБ-ын форумд оролцож, бүс нутгийн тэргүүлэх чиглэлүүд, бүс нутаг, олон улс дахь хамтын нөлөөллийн бодлогыг тодорхойлж, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулж байна. Нийт 22 орны иргэний нийгмийн байгууллагын 49 төлөөлөгчид оролцож байна.
Тус чуулганаас тодорхойлох зөвлөмжийг “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, охид, эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлжүүлэх зорилтын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхийн тулд ядуурал, түүний хүчин зүйлсийг шийдвэрлэх, жендерийн мэдрэмжтэй институц, санхүүжилтийн тогтолцоог бэхжүүлэх” сэдвээр хуралдах #CSW68 (Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссын 68-р чуулган)-ы Ази-Номхон далайн бүсийн зөвлөлдөх чуулга уулзалтад хүргүүлнэ.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь

➡️Ази Номхон далайн НҮБ Эмэгтэйчүүд (UN Women Asia and the Pacific),
➡️Ази Номхон далайн бүсийн эмэгтэйчүүд, хууль эрх зүй, хөгжлийн форум (APWLD – Asia Pacific Forum on Women, Law and Development),
➡️Asia-Pacific Women’s Watch (@APWWnews),
➡️Asia Pacific Alliance (@AsiaPacAlliance); and
➡️Фижи Эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөөх хөдөлгөөн (@FWRM1)-өөс хамтран зохион байгуулж буй Ази Номхон Далайн Бүсийн ИНБ-ын форумд оролцож, бүс нутгийн тэргүүлэх чиглэлүүд, бүс нутаг, олон улс дахь хамтын нөлөөллийн бодлогыг тодорхойлж, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулж байна. Нийт 22 орны иргэний нийгмийн байгууллагын 49 төлөөлөгчид оролцож байна.
Тус чуулганаас тодорхойлох зөвлөмжийг “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, охид, эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлжүүлэх зорилтын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхийн тулд ядуурал, түүний хүчин зүйлсийг шийдвэрлэх, жендерийн мэдрэмжтэй институц, санхүүжилтийн тогтолцоог бэхжүүлэх” сэдвээр хуралдах #CSW68 (Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссын 68-р чуулган)-ы Ази-Номхон далайн бүсийн зөвлөлдөх чуулга уулзалтад хүргүүлнэ.