“Стратегийн урлан” цуврал хэлэлцүүлэг
МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ 2023-2025 оны стратегийн чиглэл тодорхойлох, өөрчлөлтийн онолоо боловсруулах цуврал хэлэлцүүлгийг гишүүн байгууллагуудынхаа хамтаар зохион байгууллаа.
Сүлжээний 3 жилийн стратегийг хамтын дүн шинжилгээнд суурилан, оролцооны аргаар тодорхойлох үйл явцыг Сүлжээний зөвлөх Т.Ундаръяа чиглүүллээ.