Харилцан суралцах үйл явц, орон зай
ХАРИЛЦАН СУРАЛЦАХ ҮЙЛ ЯВЦ, ОРОН ЗАЙ
Орон нутгийн ТББ-уудын Сүлжээ/зөвлөл зэрэг зохион байгуулалтад орсон бүлгийн төлөөллүүд чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ, шаардлагаа өөрсдийн туршлага, нөхцөл байдал дээр суурилан тодорхойлохоор ажиллалаа.
Энэ үйл ажиллагаа нь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн салбарыг бэхжүүлэх нь” (MACSS) төслийн хүрээнд хийгдэж байна.