About Us
Танилцуулга

MONFEMNET National Network is a non-partisan, non-governmental organization with a mission to serve as a strong driving force for the development of national, broad-based, democratic, sustainable, and transformative movements for women’s human rights, gender equality, substantive democracy, and social justice with our 19 member organizations.

Founded as the National Network of Mongolian Women’s NGOs in 2000 at the initiative of the attendees of the 5th Forum of Mongolian Women’s NGOs, it has been transformed rapidly since 2005. The Network updated its rules in 2007 and appointed its regulating body for the first time.

The charter was renewed in the 2007 Forum to assure gender equality, women’s human rights, democracy, and social justice as part of the organization’s expansion of its mandate in order to increase the breadth and depth as well as the effectiveness of its activities.

monfemnet
MISSION
We strive to become a driving force for a national movement for gender equality and justice that is inclusive, democratic, open, bold, and persistent with broad public participation.
monfemnet
VISION
Regardless of gender, age, religion, sexual orientation, party affiliation, ethnicity, geographic location, social status, or skin color, inclusive society will be built where everyone feels dignity, safe life, no fear, and freedom while developing one’s talents, and pursuing happiness.
Бүтэц

GOVERNING BOARD

Between the All Members’ Conferences, a Governing Board elected for a 3- year term by the All Members’ Conference shall govern the Network based on the principle of collective leadership.

monfemnet
B. Oyundari
Coordinator of “Beautiful hearts” NGO
monfemnet
M.Tsaschiher
Head of “Men-Healthy Family Center” NGO
monfemnet
N. Bayarsaikhan
Head of the “Steps Without Borders” NGO
monfemnet
Kh. Nomingerel
Chairman of the Board of the “ Women for Change” NGO
OVERSIGHT COMMITTEE

The function of the Oversight Committee is to monitor the compliance of the Network’s decisions with the bylaw.

monfemnet
Deputy director of the “National Center against Violence” NGO
monfemnet
J.Chantsaldulam
“Our Participation Advocacy” NGO
monfemnet
E. Erdenetsetseg
“Princess” Center for Protecting Girls’ and Young Women’s Rights” NGO
COORDINATING OFFICE

The Coordinating Office will ensure consistent operation of the Network on a day to day basis under the leadership of the Coordinator.

monfemnet
D.Enkhjargal
National coordinator
monfemnet
D. Doljinsuren
Program manager
monfemnet
T.Narantsetseg
Financial and administrative officer
monfemnet
D.Urjinkhand
Information and communication officer
Түгээмэл асуулт хариулт

Эцгийн эрхт ёс гүн нэвчсэн өнөөгийн нийгэм, улс төр, эдийн засаг, соёлын тогтолцоог үндсээр нь өөрчлөн хувьсгаж хүн бүрийн өөрөө өөрийгөө бүтээлчээр туурвих, тодорхойлох, танин мэдэх, илэрхийлэх ядуурал, байгал орчны сүйрэл, тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхал, хүчирхийллээс ангид эрх, эрх чөлөөтэй амьдрах бодит боломжийг хангах зорилготой өөрийгөө болон нийгмийг зэрэг өөрлөн хувьсгах, шинээр бүтээхийг шаарддаг идеологи, хөдөлгөөн, философи, амьдралын хэв маяг юм.

Ерөнхий зорилго: 

  • Жендэрийн тэгш эрхийн төлөө болон эрэгтэй, эмэгтэй, аливаа бүлэг хүмүүсийг жендэр, нас, бэлгийн баримжаа, чадвар, рас (арьс өнгө), шашин шүтлэг, яс үндэс, байршил, анги, каст, угсаа гарлаар нь ялгаварлан гадуурхаж, дарамталж, мөлжихөд хүргэдэг эрх мэдлийн бүхий л нийгмийн харилцаануудыг хувьсган өөрчлөхийн төлөө.
  • Эрэгтэйчүүдийн одоо эдэлж буй эрх мэдэл, байр суурийг хуваалцах бус, эрэгтэйчүүдтэй адилхан болох бус харин байгальд ээлтэй, хүн бүрийн нийгэм, эдийн засгийн тэгш эрх, бүх хүний эрхийг хангасан, хүчирхийлэл, дайн, мөргөлдөөн, цэрэгжилтээс ангид цоо шинэ нийгмийн тогтолцоог байгуулах

1.МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний үнэт зүйлс болон байгууллагын дүрмийг уншиж танилцах;

  • Сүлжээний үнэт зүйлс, зарчим, бодлого, стратеги, дүрмийг хүлээн зөвшөөрч, гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангасан аливаа хувь хүн, бүлэг, төрийн бус байгууллага сайн дурын үндсэн дээр гишүүнээр элсэж болно.

2.МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний Зохицуулах албатай холбогдон, гишүүнээр элсэх хүсэлтээ өгөх.

3.Сүлжээнд гишүүн элсүүлэх асуудлыг Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, Удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.

4.Удирдах зөвлөлөөс гишүүнчлэлийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд гишүүнчлэлийн татварыг тогтсон журмын дагуу төлнснөөр таны гишүүнчлэл баталгаажина.

  • Шинээр элссэн гишүүний татвар төлөх хугацаа нь Удирдах зөвлөлийн шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн тооцогдоно

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний Зохицуулах албатай холбогдон, сургалтын хэрэгцээ, агуулгыг ярилцаж, төсвийг тодорхойлно.

Сүлжээ нь үндсэн зорилгоо үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд үндэсний болон олон улсын төрийн ба ТББ болон бусад байгууллагатай дараах хэлбэрээр хамтран ажиллана:

– Мэдээллээ харилцан солилцох, туршлага, арга зүйгээ хуваалцах;

– Мэдлэг, туршлага, хүч, нөөцөө нэгтгэн, хамтран ажиллах, харилцан туслалцах;

– Нийтлэг алсын хараа, ашиг сонирхол, нэгэн зорилгын төлөө эвсэл, сүлжээнд нэгдэн ажиллах;

– Тэгш эрхтэй, үр дүнтэй түншлэлийг хөгжүүлэх;

– Хүчтэй, зохион байгуулалттай, өргөн суурьтай хөдөлгөөн өрнүүлэх;Нэгдмэл байр суурь, үзэл санаа, зарчимд тулгуурлан шударга ёс, хариуцлагыг шаардах, бодлогод нөлөөлөх