Бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүн
Нэр: Нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүдийн манлайлал
Он: 2020
Товч агуулга
2
Нэр: ТХЗ-5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах зорилтын хэрэгжилт (Сайн дурын тайлан)
Он: 2020
Товч агуулга
3
Нэр: Эрүүл мэндийн даатгал, санхүүжилтийн тогтолцоо
Он: 2020
Товч агуулга
BOOK COVER_0000_Layer 27
Нэр: Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эмэгтэй төлөөлөгчдийн сайн туршлагууд
Он: 2019
Товч агуулга
BOOK COVER_0001_Layer 26
Нэр: Монгол Улсын өсвөр үе, залуучуудад зориулсан бэлгийн цогц боловсрол, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээний бэлэн байдал: Бодлого хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй гол бэрхшээлүүд
Он: 2019
Товч агуулга
fdfd
Нэр: “Түмний хөгжлийн шударга ёс
Он: 2019
Товч агуулга
BOOK COVER_0002_Layer 25
Нэр: Монгол Улсын хүн бүрийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрх, эрүүл мэндийн асуудлуудыг 2016-2030 онд хэрэгжүүлэх боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын бодлого, үндэсний хөтөлбөрт тусгахын төлөө уриалах нь Үндэсний нөлөөллийн баримт бичиг
Он: 2017
Товч агуулга
BOOK COVER_0007_Layer 20
Нэр: Аюулгүй сургууль сургалтын гарын авлага
Он: 2016
BOOK COVER_0008_Layer 19
Нэр: Аюулгүй сургууль сургалтын гарын авлага
Он: 2016
BOOK COVER_0009_Layer 18
Нэр: Аюулгүй сургууль сургалтын гарын авлага
Он: 2016
BOOK COVER_0010_Layer 17
Нэр: Аюулгүй сургууль сургалтын гарын авлага
Он: 2016
BOOK COVER_0006_Layer 21
Нэр: Аюулгүй сургууль сургалтын гарын авлага
Он: 2016
BOOK COVER_0011_Layer 16
Нэр: Аюулгүй сургууль сургалтын гарын авлага
Он: 2016
1
Нэр: Сүүдэр илтгэл
Он: 2015
Унших
Товч агуулга
BOOK COVER_0003_Layer 24
Нэр: Эмэгтэйчүүдийн оролцоо ба маналайлал сургалтын гарын авлага
Он: 2014
BOOK COVER_0004_Layer 23
Нэр: Маскулинити гарын авлага
Он: 2014
Товч агуулга
BOOK COVER_0005_Layer 22
Нэр: Нөхцөл байдлын үнэлгээ: Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртэх түгээмэл хэрэгжилт МОНГОЛ УЛС
Он: 2014, 2015
Товч агуулга
BOOK COVER_0012_Layer 15
Нэр: “Демокрэйзи” ардчилалд ухаантай хайртай залуусын сургалт Үе тэнгийн чиглүүлэгчдийн гарын авлага
Он: 2013
Товч агуулга
BOOK COVER_0014_Layer 13
Нэр: Эмэгтэйчүүдийн нүдээр: Хүний эрхэд суурилсан хөгжлийн бодлого
Он: 2012
Товч агуулга
BOOK COVER_0018_Layer 9
Нэр: Хотол цагаан
Он: 2011
BOOK COVER_0013_Layer 14
Нэр: SASA 3 товхимол
Он: 2012
Товч агуулга
BOOK COVER_0015_Layer 12
Нэр: SASA 2 товхимол
Он: 2011
Товч агуулга
BOOK COVER_0016_Layer 11
Нэр: SASA 1 товхимол
Он: 2011
Товч агуулга
BOOK COVER_0017_Layer 10
Нэр: Жендэрийн стереотип & улс төр
Он: 2011
Товч агуулга
Нэр: Цэнхэр ороолт CD
Он: 2011
BOOK COVER_0019_Layer 8
Нэр: Эмэгтэйчүүдийн нүдээр: Нээлттэй засаглал
Он: 2011
Товч агуулга
BOOK COVER_0020_Layer 7
Нэр: Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог дэмжих Стратегийн Мэдээлэл Харилцааны чадавх бэхжүүлэх сургалтын гарын авлага
Он: 2010
Товч агуулга
BOOK COVER_0021_Layer 6
Нэр: Эмэгтэйчүүдийн нүдээр: Үндсэн эрхийн хамгаалалт Монголд
Он: 2010
Товч агуулга
BOOK COVER_0022_Layer 5
Нэр: Онц байдалтай холбоотой хүний эрхийн зөрчлийн мониторинг, хамгааллийн эвсэл
Он: 2009
Товч агуулга
BOOK COVER_0023_Layer 4
Нэр: Эмэгтэйчүүдийн нүдээр: Үндэсний аюулгүй байдал
Он: 2009
Товч агуулга
BOOK COVER_0024_Layer 3
Нэр: Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүд сонгогдох боломж Сонгогчдын хандагын судалгаа
Он: 2008
Товч агуулга
BOOK COVER_0025_Layer 2
Нэр: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын нийтлэлийн бодлого агуулга, хандлагад хийсэн жендэрийн дүн шинжилгээ
Он: 2008
Товч агуулга
BOOK COVER_0026_Layer 1
Нэр: Эмэгтэйчүүдийн эрх ба хэвлэл мэдээлэл (тавах кейс судалгаа)
Он: 2008
Товч агуулга
Монгол